SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Påminnelse om årsmöte samt valberedningens förslag till styrelse 2023/24
2023-06-15 11:00

Påminnelse om årsmöte!

Dag: Torsdag den 29 juni
Tid: 18.00
Plats: Teorisalen Östersunds Arena. Alternativt Off-ice Östersund Arena

Motioner: Eventuella motioner skall skickas till styrelse@ostersundik.com och inkomma före den 23/62023

Anmälan:
Med tanke på att vi inte vet hur många som kommer så ser vi gärna att man anmäler sig i tid så kan vi anpassa lokaler eller efter antal.

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Dagordning för mötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 5. Val av 2 protokolljusterare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2022/2023
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 2022/2023
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2022/2023 under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsavgifter samt arbetsuppgifter för medlemmar och funktionärer 2023/2024
 11. Fastställande av befintlig verksamhetsinriktning över fem år 2020 – 2025 samt budget för fjärde verksamhetsåret 2023/2024.
 12. Val av:
  a) ordförande för en tid av ett år
  b) 3 ledamöter i styrelsen för en period av två år samt 2 Suppleanter för en tid på 1 år.
  c) en revisor för en tid av ett år
  d) valberedning 1 ledamot för en tid av 1 år samt en ledamot för en tid av 2 år
 13. Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner.
 14. Mötets avslutande

 

Ca 1 vecka innan årsmötet kommer samtliga årsmöteshandlingar finnas under fliken "dokument" på vår interna hemsida oik.ostersundik.com 

 

 

I enlighet med föreningens stadgar presenterar valberedningen senast 2 veckor innan årsmöte (i år den 29 juni) sitt förslag till val av styrelse 2023/24 i Östersunds Ishockeyklubb.  

 

Vid årsmötet 2023 ska föreningen, enligt stadgarna, välja 1 ordförande på en period av 1 år, 3 ledamöter på 2 år samt 2 suppleanter på 1 år. Valberedningen har under året 2022/23 bestått av Maria Lexhagen (ordförande), Tord Wickzell (avsade sig uppdraget av privata skäl i oktober 2022), Mats Hermansson och Helena Bergman. Under året har vi haft drygt 10 möten i valberedningen och därutöver haft samtal med nästan 30 personer i alla föreningens lagverksamheter samt bland anställda och de med något särskilt uppdrag i föreningen. Valberedningen har utöver det deltagit på några styrelsemöten och intervjuat alla medlemmar i den sittande styrelsen.
 

Under vårt arbete har vi samlat in mycket värdefull information och synpunkter samt förslag på tänkbara personer till styrelseuppdrag. I samband med att vi nu delger föreningens medlemmar valberedningens förslag till val av styrelse för perioden 2023/24, så vill vi ge en sammanfattning av hur vi resonerat samt en kort presentation av de personer som vi föreslår samt de som vid förra årsmötet valdes fram till årsmötet 2024. 

Först och främst är valberedningens uppfattning att ÖIK befinner sig i en stark utvecklings- och förändringsperiod med ökad komplexitet och ökade krav både utifrån och inom föreningen. Dels görs förändringar i organisationen vad gäller de som har anställning i föreningen, dels delas verksamheten upp i ett bolag och en förening. Samtidigt växer föreningens ekonomi och den ekonomiska kontrollen och uppföljningen har sedan avancemanget till allsvenska varit och fortsätter att vara viktigt. Inför och under året har sittande styrelse varit en central operativ resurs som lagt mycket tid på de kortsiktiga behoven i föreningen, främst kopplat till första säsongens spel i allsvenskan. Det är på flera sätt inte hållbart i längden och det är därför önskvärt att styrelsens förutsättningar för ett mer långsiktigt och strategiskt fokus förbättras.

  

Valberedningens målsättning har varit att dels bibehålla stabilitet i styrelsearbetet under en period med stora förändringar i organisation och anpassning till spel i allsvenskan, dels bredda styrelsens fokus till att mer tydligt omfatta alla delar av föreningens verksamhet. En juridisk kompetens har efterfrågats av nuvarande styrelse samt klubbledningen vilket valberedningen har arbetat för att hitta. En målsättning har också varit att öka antalet kvinnor i styrelsen, ett arbete som dock behöver fortsätta. 

 

Vi anser det rimligt att styrelsen fortsatt har en stark ekonomisk kompetens samtidigt som vi uppmanar styrelsen att arbeta med hela föreningens verksamhet och behov. Fortsatt viktigt är affärsutvecklande arbete mot externa parter för att möjliggöra att föreningens verksamhet kan öka och få bästa tänkbara förutsättningar. Särskilt viktigt är det att styrelsen formar en barn- och ungdomskommitté med fler ideellt aktiva och ger dem ett tydligt uppdrag med avrapportering till styrelsen. Ambitionen bör också vara att genom kanslifunktion ge starkare stöd till barn & ungdomsverksamheten. Vi ser också att juniorverksamheten behöver tydligare vision och mål genom styrelsebeslut. Den behöver också integreras tydligare dels i föreningen mot ungdomssidan, dels mot den seniora tävlingsverksamheten (A-laget) för att på så sätt stärka spelarutvecklingen och utbilda fler egna spelare. Den röda tråden i föreningen behöver stärkas. 

 

I valberedningens underlag framkommer också tydligt att styrelsen bör bli mer synlig och även regelbundet lyssna av och fånga upp behov och idéer inom föreningen. En prioriterad insats bör även vara mer utbyte mellan ledare med olika erfarenhet och mer internutbildning. Det är en absolut prioritering att i föreningen förbättra förutsättningar för att både styrelse och de anställda i föreningen, genom en tydlig organisation och rollfördelning, ska kunna jobba effektivt tillsammans. Föreningen bör fungera som en helhet och helst dra åt samma håll. Det är också viktigt att stärka information och kommunikation inom föreningen med så hög grad av transparens som möjligt. 

 

Följande personer har accepterat en plats i valberedningens förslag till styrelse: 

 

Tommy Wahlund (ordförande, 1 år), har varit ordförande i styrelsen sedan 2020 och innan dess aktiv i BUK (barn & ungdomskommittén). Han driver även eget företag och är VD i ett finansbolag. 

Andreas Hagvall (ledamot, 2 år, ekonomi,), är civilekonom med erfarenhet av dataanalys och tillväxtbolag. I styrelsen arbetar han med ekonomi och organisationsfrågor med fokus på uppföljnings- och beslutsunderlag. 

Jessica Granqvist (ledamot, 2 år, Barn & Ungdom, organisationsutveckling), är diplomerad professionell coach (LHEP inom The Human Element) med erfarenhet som arbetsledare. I styrelsearbetet är hennes fokus att skapa förutsättningar för ett organiserat och strukturerat arbete baserat på gott samarbete samt att i enlighet med föreningens stadgar vara styrelsens representant från BUK (barn & ungdom kommittén). 

Theresa Letterhag (ledamot 2 år, kommunikation och digital marknad), har en bakgrund inom projektledning och affärsutveckling i mediabranschen samt är utbildad webbutvecklare och har erfarenhet av digital marknadsföring på både strategisk och operativ nivå. Arbetar nu med processledning och kompetensutveckling. I styrelsen är hon primärt inriktad på kommunikation och marknadsföring i digitala kanaler. 

Fredrik Mörtberg (1:e suppleant, 1 år, juridiska frågor mm), är advokat med fokus på fastighetsrätt. Har ett flerårigt engagemang i ÖIK:s styrelse under 00-talet och ett par år som ordförande. Hjärtat klappar för ÖIK, särskilt ungdomsverksamheten. 

Anders Waplan (suppleant, 1 år, juniorverksamhet), har varit spelare i föreningen från hockeyskola till A-lag sam tränare för juniorlag. Till vardags är han projektledare på ett flygbolag. I styrelsen kommer Anders att stödja och främja verksamheten på juniorsidan. 

 

Utöver dessa personer finns 3 ledamöter som vid förra årsmötet valts fram till årsmötet 2024: 

Andreas Thors (vice ordförande, utveckling och ekonomi), har arbetat i styrelsen sedan 2020 med fokus på affärsutvecklande frågor. Till vardags VD för RP Montage & Energipartner, ett företag som han tidigare var ägare till. 

Nikolaus Strantzalis (ledamot, styrelsearbete samt barn & ungdom), har arbetat i styrelsen sedan 2022 och är ekonom och till vardags kreditchef på Länsförsäkringar Jämtland. Han har även tidigare själv spelat i ÖIK. I styrelsen är hans fokus övergripande styrelsearbete samt barn och ungdomsverksamheten. 

Per Tagesson (ledamot, sportchef), är, i enlighet med föreningens stadgar, ledamot i styrelsen som representant för tävlingsverksamheten då han också har ett uppdrag som sportchef. Har tidigare varit spelare i ÖIK och påbörjar nu femte säsongen som sportchef. Till vardags arbetar han på en statlig myndighet. 

 

Valberedningen kommer att delge den nya styrelsen sin analys av föreningens behov framöver som ett medskick och underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla föreningen. 


Vid frågor till valberedningen kontakta Maria Lexhagen (0706025880), Mats Hermansson (0722216615) eller Helena Bergman (0730307399)
 

 


Nyhetsarkiv
Årsmöte Östersunds IK2024-05-20 14:09
Sportlovscamp 20242024-02-27 08:58
Prova-på-dag 2023-11-14 17:57
Höstlovscamp2023-10-14 17:20
Sommarhockeycamp2022-06-07 23:34
Sportlotten2022-02-01 10:49
God jul alla Öikare2021-12-23 21:41
Fotograferingen flyttas2021-09-11 11:09
Höstlovscamp2021-09-07 17:58
Årsmöte Östersunds IK2021-06-15 09:30
 
Våra sponsorer